211 411 4012

Όροι Διαγωνισμού

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Polygon Facility Services

Όροι Διαγωνισμού Polygon Facility Services

Περίοδος Διάρκειας Διαγωνισμού:18.07.2022, 12:30 –30.07.2022, 12:29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1 Διοργανωτής του δώρου "Polygon Facility Services" (εφεξής «Διοργανωτής») Είναι η εταιρεία Polygon Facility Services με προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Polygon Facility Services “Βρες τη Λύση & Κέρδισε” Contest»

1.2 Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού (εφεξής " ως "Όροι Διαγωνισμού") υποχρεωτικoί για όλους τους συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς να ενημερώσει τους συμμετέχοντες.

1.3 Προκειμένου να ενημερώσει το κοινό, οι Όροι Διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι δωρεάν, σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της polygon https://polygon.com.gr/ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, στο διαδικτυακό περιβάλλον, μεταβαίνοντας στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή Polygon Facility Services και στη σελίδα Instagram του Διοργανωτή Polygon Facility Services.

2.2 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από: : 18.07.2022, 12:30 –30.07.2022, 12:29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3. 2Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους, στελέχη και όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών.

(γ) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι εργαζόμενοι της Fiftyeggz Communications (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους, στελέχη και όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών.

3.3 Ο ίδιος συμμετέχων δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρο στον ίδιο διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να αποκτήσουν πρόσβαση στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή:

https://www.facebook.com/polygon.com.gr/

ή στη σελίδα του στο Instagram

https://www.instagram.com/polygonfs/?hl=el

β) Αν λαμβάνουν μέρος μέσα από τη σελίδα Polygon Facility Services στο Facebook θα πρέπει να κάνουν:

a) like στη σελίδα polygon facility services στο Facebook

ΚΑΙ

b) like στο post του διαγωνισμού

ΚΑΙ

c) να ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ στο μαθηματικό παιχνίδι

Αν λαμβάνουν μέρος μέσω της σελίδας Polygon Facility Services στο Instagram θα πρέπει να κάνουν:

  1. follow τη Polygon Facility Services στο Instagram

KAI

  1. like στο post

KAI

c) να ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ στο μαθηματικό παιχνίδι

4.2 Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία μέσω της εφαρμογής AppSorteos στις 01/08/2022 ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν κάνει όλα τα παραπάνω βήματα, έχοντας δώσει ΣΩΣΤΗ απάντηση στο μαθηματικό παιχνίδι.

4.3 Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 01/08/2022 στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή https://www.facebook.com/polygon.com.gr/ & στη σελίδα Instagram του Διοργανωτή

https://www.instagram.com/polygonfs/?hl=el

4.4 Σχόλια & Συμμετοχές που είναι άσχετα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και οι αντίστοιχοι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε καταχρηστική ενέργεια εκ μέρους των Συμμετεχόντων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από το Διαγωνισμό με απόφαση του Διοργανωτή.

4.5Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον παρακάτω Όρο:

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης μέσω της εφαρμογής AppSorteos. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/08/2022. Στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας Fiftyeggz Communications. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο «Διεξαγωγή Διαγωνισμού», (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (Facebook ή Instagram ανάλογα με το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω του οποίου συμμετείχε στον Διαγωνισμό), παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ

5.1 Το δώρο που προσφέρεται από τον Διοργανωτή είναι το εξής:

Απολύμανση για το διαμέρισμα του νικητή.

5.2 Ο νικητής δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής του δώρου.

5.3 Η υπηρεσία- δώρο του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιο συνεργείο της Polygon.Facility Services βάσει διαθεσιμότητας από πλευράς της εταιρείας, την ημερομηνία που θα έχει συμφωνηθεί με τον νικητή. Ο νικητής οφείλει να παρίσταται κατά τη διάρκεια στον χώρο διεξαγωγής της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια που το συνεργείο της Polygon Facility Services θα εκτελεί την υπηρεσία-δώρο.

5.4. Ο χώρος εκτέλεσης της υπηρεσίας-δώρου. θα πρέπει να είναι εντός Αττικής.

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν αποτελεί ιδιοκτησία του νικητή, θα πρέπει να υπάρχει γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη η οποία θα υποβληθεί με email στην Polygon Facility Services στην ηλεκτρονική διεύθυνση epikoinonia@polygon.com.gr.

5.5 Ο Νικητής δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο του σε τρίτο πρόσωπο ούτε να πραγματοποιήσει την υπηρεσία εκτός των περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο διοργανωτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΥΘΥΝΗ

6. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δώσει ο νικητής στο facebook ή στο Instagram είναι λανθασμένα και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αυτή γίνει με καθυστέρηση, καθώς και σε περίπτωση που ο νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί και δεν διεκδικήσει το Δώρο του εντός της ως άνω τεθείσας 5 ημερης προθεσμίας ή για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται ανωτέρω αυτός απωλέσει το δικαίωμά του να παραλάβει το Δώρο και αναδειχθεί άλλος σε αντικατάστασή του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές, σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού κατά το σχετικό άρθρο των παρόντων Όρων Διαγωνισμού.

Επίσης, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων ή την ανάκληση της προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπως κατωτέρω εκτίθεται. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο τελευταίος δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

7. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Polygon. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταφεύγουν στους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή για να πληροφορούνται τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) θα δηλωθούν από τον νικητή του διαγωνισμού για την απόδοση Δώρου σε αυτόν. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή. Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση Δώρου σε αυτόν. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στον Διοργανωτή.

Όπου παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, το κάνουμε με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, τα οποία μπορεί να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στον Διοργανωτή, υπόψη κας Φωτεινής Καραμπά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου

Www.polygon.com.gr

(με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

11. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση αυτών και ότι αποδέχεται αυτούς στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.