211 411 4012

Νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά θέματα υγιεινής, θέματα υγείας και θέματα ασφάλειας, δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωση. Στην ενότητα αυτή, θα συγκεντρώνουμε τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους, ώστε να έχετε ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για όλα τα κρίσιμα αυτά ζητήματα.

(ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011) - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτηρίων και νερού

ΝΟΜΟΣ 1512/1985 - (ΦΕΚ 631/Δ/7.11.1985) - Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτήρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες

(ΦΕΚ 2604/2008) - Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

ΝΟΜΟΣ 3919 - (ΦΕΚ 32/Α/2.3.2011) Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας στην άσκηση επαγγελμάτων, άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών

(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) - Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

ΝΟΜΟΣ 4442/2016 - (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016,ΑΡΘΡΟ 52) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις